Kvkk Politikamız

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE
İLİŞKİN GERÇEK KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

Yönetim Danışmanları Derneği olarak, siz değerli üyelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla YD Derneği tarafından hangi kapsamda işlenebileceğine ilişkin açıklamalarda bulunmak, bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince, toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bu metnin hedef kitlesi, Derneğimiz çalışanları veya Derneğimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Derneğimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir

 

Toplanan Kişisel Verileriniz

 

Dernek ile olan üyelik ilişkisine dayalı olarak, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 

Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, taşıt plakası vb. bilgiler

 

İletişim Bilgileri: Cep telefonu numarası, E-posta.

 

İşyeri Bilgileri: Dernek üyeliği kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu kapsamında zorunlu olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak ilettiğiniz çalıştığınız kurum ve pozisyon bilgileri.

 

Eğitim Bilgileri: Dernek üyeliği kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu kapsamında zorunlu olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak ilettiğiniz mezun olduğunuz/halen okuduğunuz okul ve bölüm bilgileri. Uzmanlık alanınız ve sertifika bilgileriniz.

 

Müşteri Bilgisi (Dernek üye Bilgisi): Hizmetlerimizden faydalanan üyelere ait bilgiler (ör. üye no, meslek bilgisi, vb.)
Müşteri İşlem Bilgisi (Dernek/Bülten üye Bilgisi):

 

Finansal Bilgi: Derneğin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler

 

Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çekilen Fotoğraflar ve Videolar, ses kayıtları,

 

Diğer Bilgiler: (İmza vb.)

Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi üyelerimize ve tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerine ait olduğu ölçüde KVKK kapsamında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kişisel verileriniz, üyelik başvurunuz sırasında ve sonrasında yazılı, sözlü olarak veya elektronik ortamda tarafımıza iletmeniz halinde, internet formları aracılığıyla, katılmış olduğunuz etkinlikler, eğitimler ve projeler sırasında çekilen fotoğraf, video ve ses kayıtları vasıtası ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince, Dernek Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak belirtilen dernek kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, gerektiğinde açık rızanız ile aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler ile işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 

 • Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Derneğin genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Derneğin tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,
 • Derneğin faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,
 • Dernek içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi,
 • Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,
 • Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi,
 • Derneğe ait veya Derneğin kullanımına tahsis edilmiş tüm mekanların ve tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,
 • İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,
 • Mevzuat kapsamında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması, raporlanması, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, sözleşmelerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 • 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Derbis Kayıt işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.
 • Üye memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni projeler ve etkinlikler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, projeler ve etkinliklere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik Yönetim süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yasal ve Düzenleyici Gereksinimlerin Yerine Getirilmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

 

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, YD Derneği üyelerine ve çalışanlarına, iş ortaklarına, hizmet ve servis sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine aktarılabilmektedir.

 

Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

 

 • Kişisel veri sahibi olarak,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için link üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza. No.255/ B02 34453 Sarıyer İstanbul adresine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle YD Derneği ile irtibata geçebilirsiniz.

YD Derneği, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@ydd.org.tr adresine mail yoluyla başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

 

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

 

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

KVKK uyarınca YD Derneği’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

 

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde YD Derneği, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • YD Derneği ve ilişkili şirketleri/kuruluşları*, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • YD Derneği’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, YD Derneği’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ
Adres : Cevizli Mah. Denizer Cad. No: 23 Kat:3 D:21 34865 Kartal / İstanbul
Web Adresi : www.ydd.org.tr
E-Posta : info@ydd.org.tr